Formatiranje teksta

23/11/2011 17:23

 

Kada naučite kako da formatirate tekst moći ćete da poboljšate utisak koji ostavljaju vaši dokumenti. Pomoću Wordovih funkcija za formatiranje koje se koriste brzo i lako, možete naglasiti ključne tačke i promeniti položaj teksta kako bi bio jasniji.

Formatiranje teksta jeste podešavanje teksta. Kada napišem podešavanje mislim na čitavu paletu opcija koje nudi word. Ali u ovom brzom vodiču osrnuću se samo na neke akcije poput:
Podešavanja vrste i veličine fonta,
Definisanje izgleda teksta itd.
Menjanje izgleda teksta
Izgled teksta možete promeniti ako primenite atribute formatiranja koji su na raspolaganju na osnovnoj paleti alata.
Atributi koji se najčešće koriste obuhvataju:
polucrno-bold,
kurzivno-italic i
podvučeno-underline.

Font je tipografsko pismo koje se koristi za tekst, brojeve i znakove interpunkcije. Samo jednim pritiskom na dugme možete takođe promeniti stil i veličinu fonta. Postoji velik izbor fontova. U Wordu 2007 lista Font je nameštena tako da odmah vidite kako izgleda font koji birate. Osnovna paleta promene fonta, njegove veličine i boje prikazana je na slici

formatiranje teskta Trening Word 2007   formatiranje teksta

1. Bold su podebljana slova
2. Italic su kurzivna slova ili iskrivljena slova
3. Underline su slova koja su podvučena
4. Klikom na strelicu na dole biramo koji font će biti za tekst koji kucamo
5. Veličina slova, standard je 12, ali naravno mi možemo birati koja će biti veličina slova koju mi želimo
6. Boja slova, je izbor boje fonta koji kucamo.

Naravno za sve akcije koje želimo prethodno ih moramo potvrditi ili pak ukoliko je tekst već otkucan mi moramo selektovati tekst nad kojim želimo da se ma koja od ovih komandi izvrši.

Dokument možete da poboljšate i tako što ćete promeniti izgled pasusa na stranici. 
To možete uraditi menjanjem poravnavanja pasusa. Poravnavanje pasusa odnosi se na položaj pasusa između leve i desne margine.
Postoje četiri načina da poravnate pasus i to:

1.    Poravnavanje ulevo (engl. align left) znači da su svi redovi na levoj strani pasusa poravnati po levoj margini, dok se redovi na desnoj strani završavaju na različitim mestima. U Wordu 2007 se svi pasusi poravnavaju po levoj margini, osim ako ne odredite drugačije.
2.    Poravnavanje udesno (engl. align left) je suprotno poravnavanju ulevo. Redovi na desnoj strani pasusa biće poravanti po desnoj margini, dok će se redovi na levoj strani završavati na različitim mestima.
3.    Centriranje (engl. center alignment) znači da je tekst poravnat na sredini stranice.
4.    Tekst koji je obostrano poravnat (engl. justified) poravnat je po levoj i po desnoj margini tako što su reči ravnomerno raširene između margina. Ovakvo poravnavanje obično se koristi u novinama.

Menjanje razmaka pasusa

Pošto napravite dokument, često će se desiti da sagledate nove načine da ga poboljšate menjajući formatiranje pasusa. Na primer, možda će vam se učiniti da će bolje izgledati lista sa proredom od jednog i po reda, nego lista sa dvostrukim proredom. Pored toga, možda ćete odlučiti da odštampate kopiju dokumenta sa dvostrukim proredom kako biste ga lakše uredili, iako će vaš konačan dokument imati jednostruki prored. U Wordu se lako menja prored dokumenta – privremeno ili trajno – pomoću komande Paragraph. Možete izmeniti i druge parametre, na primer razmak između pasusa itd.

paragraph Trening Word 2007   formatiranje teksta

Kako se to radi?
Tako što se označi deo teksta koji želimo formatirati. Klikom desnim tasterom miša otvara se prozor koji je prikazan na slici gore  iz koga biramo opciju paragraph. Kada kliknemo na paragraph imamo čitav set komandi na osnovu kojih uređujemo dokument. Taj set komandi je slikovito prikazan na slici desno gore.
Dakle opcije koje vam stoje na raspolaganju su:
•    Da uraditi poravnjanje izborom na dugme, aligment, to poravnjanje može biti sa desne, leve stran itd. o čemu je gore bilo više reči
•    Možete uraditi uvlačenje ili indetation, po uvlačenje može biti po leboj ili desnoj strani. Ako želimo recimo uvući samo prvi red onda kliknemo na opciju special, čekiramo first line, i odredimo za koliko cm će biti uvučen prvi red.
•    Možete da vi sami odredite prored između redovan, spacing, pa određujete koji će prored biti. Sve ono što radite možete videti u preview boksu.
•    Spacing, omogućava da odredimo položaj pasusa, before pomera prethodni pasus u odnosu na selektovani, after, pomera sledeći pasus u odnosu na selektovani.
•    Line spacing određuje prored između redova u samom pasusu.
Da bi smo sve ovo sačuvali kao promenu za tekući pasus trebamo kliknuti po završenim izmenama na dugme ok.
Na slici možemo videti komande bullets and numbering, koje ovde neću posebno opisivati, ali one nam služe onda kada želimo nešto u našem tekstu nabrajati.

 

Kako unijeti tekst?

 Tekst se naravno unosi putem tastature.

Na sledećim slikama dajem pregled izgleda tastature iz windows-a 7 US tastatura i latinična tastatura – srbija.

tastatura Trening Word 2007   Rad sa tekstom

Ukoliko želimo da kucamo tekst na srpskom jeziku, korišćenjem latiničnog ili ćiriličnog pisma, moramo pre nego što počnemo sa kucanjem teksta da aktiviramo jezik koji želimo da kucamo. Taj alat se pokreće iz taskbara, čekiranjem iz palete jezik koji želimo da koristimo.

Kursor na beloj pozadini koji treperi pokazuje gde će se pojaviti prvo slovo koje kucamo, takođe on je kursor za kasnije kretanje kroz dokument. Mišem određujemo gde se on nalazi. Kada kucamo tekst primetićemo da word automacki prebacuje u sledeći red kada dođemo do kraja koji je podešen marginama dokumenta u kome radimo.  Na tastaturi onda kada želimo da pređemo u novi pasus pritiskamo taster ENTER.

Korišćenje tastera Delete i Backspace za uređivanje teksta
Jedan od najlakših načina da izmenite tekst jeste da ga izbrišete i ponovo upišete. U Wordu 2007 tekst možete brisati na dva načina:
1.    Taster Delete koristi se za brisanje teksta sa desne strane tačke umetanja.
2.    Taster Backspace služi da se briše tekst sa leve strane tačke umetanja. U oba slučaja cilj je da se ta čka umetanja postavi na tačnu lokaciju za menjanje dokumenta. Kada pokazivač postavite u dokument, on će biti prikazan u obliku znaka I i služiće za pomeranje tačke umetanja.
Ukoliko prilikom kucanja pogrešimo slovo ili reč brisanje se vrši pritiskom na taster backspaces na tastaturi, i tada se briše slovo po slovo. Ukoliko želimo izbrisati veći deo teksta, to radimo tako što držeći levi taster miša označimo sve što želimo obrisati i kliknemo na taster delete na tastaturi. Naravno prilikom rada sa tekstom, veoma često nam se može dogoditi da kada uređujemo tekst želimo prekopirati, iseći, reči, pasus, to radimo tako što selektujemo tekst i kliknemo desnim tasterom miša i kliknemo na komandu koju želimo izvršiti.

Primer kopiranja, sečenja dat je na sledećoj slici

copy Trening Word 2007   Rad sa tekstom

Cut ako želimo iseći deo teksta i postaviti na neko drugo mesto,
Copy ako želimo kopirati, tekst sa jednog mesta na drugo, ali da ostane i tu odakle se kopira,
Nastavak izvršivanja ovih komandi je pritisak na paste komandu.
Komande koje smatram takože jako značajnim za korišćenje prilikom unosa teksta jesu komande Undo i Redo. O čemu je reč.

undo redo Trening Word 2007   Rad sa tekstom

Ove komande nam pomažu ukoliko smo uradili neku komandu koju nismo želeli, ukucali nešto što nismo želeli, premestili nešto što nismo želeli.  Pošto obavite izmenu, možete poništiti poslednju radnju i ponovo vratiti poništenu radnju pomoću dugmadi Undo i Redo na paleti alata. Dugme Undo poništava poslednju radnju. Dugme Redo koristite da biste ponovo uradili, odnosno vratili poništenu radnju. Na primer, ako reč najpre izbrišete, a potom pritisnete Undo, reč će biti ponovo vraćena u vaš dokument. Ako zatim pritisnete Redo, reč će ponovo biti izbrisana. Pored toga, možete poništiti više radnji. Kada pritisnete strelicu padajuće liste Undo, videćete spisak radnji koje možete poništiti. Radnje na listi Undo prikazane su tako da se poslednja izmena nalazi na vrhu liste, a sve prethodne ispod nje. Pošto nekoliko izmena u nizu često zavisi od prethodnih izmena, ne možete izabrati pojedinačnu radnju sa liste a da ne poništite sve radnje koje se vide iznad nje.
Ukratko:
Undo – Poništite poslednju izmenu – Takođe možete pritisnuti Ctrl+Z da biste poništili izmene.
Redo – Vratite poništenu izmenu.

Ispravljanje grešaka u pisanju reči kao i gramatičke greške

Možda ćete ispod pojedinih delova svog teksta videti crvene i zelene talasaste linije. Ove linije označavaju moguće greške u pravilnom pisanju reči i gramatičke greške, jer je aktiviran program za automatsku proveru pravilnog pisanja reči i gramatike (engl. Spelling and Grammar Checker). Pošto završite upisivanje dokumenta, možete se vratiti unazad i izmeniti istaknuti tekst. Da biste to uradili, postavite kursor na istaknutu reč i pritisnite desni taster miša pojaviće vam se prozor kao na slici

grammar Trening Word 2007   Rad sa tekstom

Prikazaće se pomoćni meni u kome ćete videti neke pravilno napisane reči između kojih možete birati. Te predloge možete i zanemariti, ukoliko želite.  Ako dodate reč, ona u narednim dokumentima više neće biti istaknuta kao moguća greška u pravilnom pisanju.  Izaberite Spelling.

Izaberite Ignore. Spelling and Grammar Checker će zanemariti ubuduće tu reč.

Ukoliko želite možete koristiti program za automatsku proveru pravilnog pisanja reči i gramatike. On omogućava automatsku proveru pravilnog pisanja reči i gramatike da biste ispravili greške koje su nastale u pisanju reči. Uključivanje se radi tako što iz standarde palete menija, izaberete review potom kliknete na spelling & grammar.

Izaberite Ignore All. – crvena talasasta linija nestaje. Od sada će automatski alat Spelling and Grammar Checker uvek zanemarivati nepravilno pisanje te reči koju se selektovali.
Pritisnite OK.

preuzeto sa https://sandrajakovljevic.com/blog/category/word-2007/