Operativni sistem

   

Operativni sistem (sistemski softver) je skup programa koji upravljaju harverom,

podacima  i izvršavaju naredbe korisnika. Funkcije operativnog sistema su:

- upravljanje procesorom (CPU),

- upravljanje memorijom (RAM),

- upravljanje I/O uređajima,

- upravljanje podacima i

- upravljanje aplikacijama.

                         

Dakle, OS kontroliše i upravlja računarom uz pomoć instrukcija korisnika. Ako bi grafički  prikazali odnos korisnika i računara onda bi to izgledalo kao na slici 1. Naime, korisnik radi na nekoj aplikaciji (unosi tekst, sluša muziku, projektuje, računa, ...). Aplikacija  koristi operativni

sistem da bi izvršila obradu podataka na hardveru.

                                                 

Raniji OS (MS DOS, UNIX, VMS, ...) su radili u tzv. tekstualnom modu. To znači da je korisnik kucao tekstualne naredbe koje su uglavnom bile komplikovane. Korišćenje računara je bilo dosta nepraktično i teško za učenje. To je bio jedan  od razloga zašto je malo ljudi tada koristilo

računare. 

Poznato je da obrada jedne slike traži mnogostruko više računarskih resursa od obrade bilo kog teksta. Razvojem hardvera računari su imali sve bolje performanse i rad sa grafikom je postajao sve lakši. To je bio preduslov za pojavu tzv. grafički orjentisanih operativnih sistema (Windows,

Linux, Mac OS). Ovi OS su uveli pojam pokazivača (pointer) koji se koristi kao kažiprst.

Pomjeranje ovog pointera se obavlja pomoću miša. Ovim pointerom se biraju komande ili sličice koje se zatim startuju nekim od tastera miša. Ova grafička veza između korisnika i računara se naziva GUI (Graphical User Interface). 

Prednosti pri korišćenju GUI-a su jednostavnost pri radu, intuitivno i brzo učenje. Korišćenje GUI-a liči na sporazumijevanje „rukama“. Dakle, umjesto da se kucaju  komplikovane naredbe prosto se prstom pokazuje na njih. To je doporinijelo ogromnom povećanju broja korisnika PC

računara. Danas ne postoji OS koji nema ili ne razvija GUI.

Trenutno se na PC računarima najviše koristi razne verzija Windows operativnog sistema. Razlog za to je lak i dopadljiv način upotrebe PC računara. Koristeći asocijativne sličice korisnik upravlja računarom i koristi njegove mogućnosti. Za takav OS se kaže da ima grafički interfejs

(interfejs je veza između nečega). Postoje razne verzije ovog operativnog sistema: Windows 95, Windows 98, Windows ME (Millennium), Windows NT (New Technology), Windows 2000, Windows XP (Experience), Windows 2003,Windows 7,Windows Vista. Kompanija koja  proizvodi ovaj OS je američka i zova se Microsoft. 

Drugi, sve popularniji OS, je Linux. To je jeftin ili besplatan  OS kojeg razvijaju programeri širom svijeta. I on ima grafički interfejs i postaje  sve prisutniji kod PC računara. Njegova osnovna prednost je otvorenos. To znači da je svaki detalj svih programa Linux OS javan i poznat. Drugim riječima svako može vidjeti ili mijenjati ovaj OS. Upravo zbog toga se Linux najviše koristi u obrazovnim institucijama. 

 

                                        

                                                          Simboli Windows-a i Linux-a

Aplikativni softver ili prosto aplikacije se koriste za izvršavanje određenih poslova na računaru: obrada teksta, tabelarni proračuni, crtanje, obrada slike, obrada zvuka, komponovanje, kreiranje animacija, učenje, zabava itd. Aplikacije su onaj dio računara koji krajnji korisnik

najviše koristi. Aplikacije koriste operativni sistem da bi pristupile hardveru. Zbog toga se aplikacije kreiraju i prilagođavaju za razne operativne sisteme. Drugm riječima, aplikacija izrađena za Windows obično neče raditi na PC koji koristi Linux OS. Poznate aplikacije koje se svakodnevno koriste su: za unos i obradu teksta, za tabelarnu obradu podataka, za kreiranje prezentacija, za kreiuranje baza podataka, za kreiranje WEB stranica za čitanje WEB stranica, za kreiranje i obradu slike, za kreiranje grafika i crteža, za obradu zvuka, itd. Slične aplikacije postoje za sve OS.

Ovo su aplikacije opšte namjene. Pored njih, postoje aplikacije za posebne namjene (bankarsko poslovanje, evidencija građana, statistika, finansijko poslovanje, itd). Korisnici kroz aplikacije koriste funkcije računara (obrada, pamćenje i prenos informacija). Da bi aplikacije pravilno funkcionisale treba da su prilagođene operativnom sistemu i da koriste njegove prednosti. Dakle, poznavanje operativnog sistema je neophodan preduslov za kreiranje i korišćenje aplikacija.